image banner
UBND xã Sơn Hà tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh liệt sỹ 27/7/2023
Ngày 18/7/2023 UBND xã Sơn Hà tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch kỷ niệm 76 năm ngày thương binh liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2023).

UỶ BAN NHÂN DÂN

XÃ SƠN HÀ

             

 

Số: 26/KH-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                  

Sơn Hà, ngày 14  tháng 7 năm 2023

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ

(27/7/1947- 27/7/2023)

 

 


          Thực hiện Kế hoạch số 113/KH-UBND ngày 22/06/2023 của Uỷ ban nhân dân huyện Nho Quan về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2023), Uỷ ban nhân dân xã Sơn Hà xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ cụ thể như sau:

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.

1. Mục đích.

- Tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc nhằm nâng cao nhận thức và tổ chức thực hiện đầy đủ các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với Người có công với cách mạng.

- Thông qua các hoạt động kỷ niệm thể hiện trách nhiệm, tỉnh cảm, sự tri ân của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với Người có công, từ đó giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hung cách mạng cho cán bộ cán bộ, đảng viên và các tang lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

- Phát huy truyền thống đạo lý tổ đẹp của dân tộc Việt Nam “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây” đối với những người đã hy sinh, cống hiến cho sự nghiệp cách mạng, xây dựng và bảo vệ tổ quốc;

- Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác chăm sóc đối với người có công, thực hiện tốt phong trào xã làm tốt công tác “thương binh, liệt sỹ”, phong trào “đền ơn đáp nghĩa” nhằm huy động mọi nguồn lực trong xã hội cùng với nhà nước chăm sóc tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần cho người có công.

2. Yêu cầu.

          - Các hoạt động kỷ niệm được tổ chức trong trọng với các hình thức phong phú, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, phù hợp với điều kiện của địa phương, tránh phô trương, hình thức, lãng phí; đồng thời phù hợp với tình hình địa phương.

- Thực hiện đầy đủ, chính xác, kịp thời các chế độ, chính sách, chế độ ưu đãi của Đảng, Nhà nước đối với người có công; nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” góp phần chăm lo đời sống vật chất và tinh thần đối với người có công.

          - Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện thăm hỏi, tặng quà đảm bảo đúng chính sách, đúng đối tượng, công khai, dân chủ; huy động tối đa các nguồn lực xã hội với nhiều hình thức đa dạng, phong phú mang lại hiệu quả thiết thực nhằm chăm lo tốt hơn đối với đối tượng người có công với cách mạng; chủ động phát hiện và xử lý nghiêm những trường hợp sai phạm, trục lợi chính sách,cấp phát trợ cấp, tặng quà không đúng, đủ theo quy định.

B. NỘI DUNG THỰC HIỆN

I. Công tác thông tin tuyên truyền:

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền vê truyền thống, đạo lý của dân tộc, về chủ trương. Chính sách của Đảng, Nhà nước, của địa phương đối với thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng; Tuyên truyền về những kết quả, những kinh nghiệm của các cấp, các ngành, các địa phương trong thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng, đồng thời nêu gương những điển hình tiên tiến về người có công trong sản xuất, kinh doanh làm kinh tế giỏi;

- Tuyên truyền các hình thức đa dạng, phong phú, xây dựng tin bài phản ánh về chủ đề kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh liệt sỹ trên hệ thống đài truyền thanh xã;

- Vận động các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân ủng hộ quỹ “Đền ơn đáp nghĩa và An sinh xã hội” nhằm chung tay của các cấp ủy Đảng, Chính quyền, các tổ chức, cá nhân trong việc chăm lo và thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công và thân nhân của họ;

- Phản ánh, đưa tin kịp thời các hoạt động kỷ niệm 76 năm ngày thương binh liệt sỹ của địa phương, nhằm khích lệ các hoạt động kỷ niệm thiết thực và hiệu quả; chăm lo được tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần đối với người có công với cách mạng.

II. Thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng

- Chỉ đạo thực hiện đầy đủ, kịp thời, chu đáo các chế độ chính sách đối với người có công và thân nhân. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ Đảng, chính quyền đối với công tác thương binh - liệt sĩ. Giải quyết dứt điểm các đơn thư khiếu nại, tố cáo (nếu có) liên quan đến chính sách ưu đãi người có công với cách mạng theo đúng thẩm quyền;

- Phối hợp đồng bộ các ngành, các cơ sở thôn kịp thời tham mưu, xử lý tồn tại, vướng mắc trong giải quyết hồ sơ người có công theo đúng quy định. Tăng cường công tác tự kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách người có công từ xã đến cơ sở tránh thiếu sót, tồn tạị trong việc thực hiện chính sách ưu đãi Người có công.

III.Tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà đối với người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ

 1. Triển khai thực hiện tốt các hoạt động thăm hỏi, tặng quà của Chủ tịch nước, của tỉnh và của huyện cho các đối tượng chính sách

1.1. Quà tặng của Chủ tịch nước cho cá nhân

Mức quà và đối tượng được thăm, tặng căn cứ theo Quyết định của Chủ tịch nước:

- Số người dự kiến là 125 đối tượng.

- Số tiền dự kiến là 38.100.000 đồng, do Ngân sách Trung ương đảm bảo

TT

Đối tượng

Số

người

Thành tiền

(đồng)

A

Mức quà: 600.000 đồng

 

 

1

Bà Mẹ Việt Nam anh hùng

0

 

2

Thương binh, bệnh binh, người HCSNTB bị suy giảm khả năng lao động do thương tật, bệnh tật từ 81% trở lên (bao gồm cả thương binh B)

02

1.200.000

 

 

 

 

 

3

Người HĐKC bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên

0

 

4

Thân nhân liệt sỹ đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng và thân nhân 2 liệt sỹ trở lên

 

 

 

Cộng mức quà 600.000 đồng

02

1.200.000

B

Mức quà: 300.000 đồng

 

 

1

Thương binh, bệnh binh, người hưởng CS như TB bị suy giảm KNLĐ do thương tật, bệnh tật từ 80% trở xuống (bao gồm cả thương binh B), thương binh hưởng chế độ MSLĐ

55

16.500.000

 

2

Người HĐKC bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 80% trở xuống

3

900.000

3

Đại diện thân nhân chủ yếu của liệt sĩ (bố, mẹ, vợ, chồng, con, người có công nuôi dưỡng liệt sĩ)

8

2.400.000

4

Đại diện gia đình thờ cúng liệt sĩ (anh, em, người được họ tộc ủy nhiệm việc thờ cúng liệt sĩ)

57

17.100.000

 

Cộng mức quà 300.000 đồng

123

36.900.000

 

Tổng cộng: I+II

125

38.100.000

1.2. Quà tặng của tỉnh

 1. Mức quà: 800.000 đồng/người):

  TT

  Đối tượng

  Số

  người

  Thành tiền

  (đồng)

  1

  Bà Mẹ Việt Nam anh hùng

  0

  0

  2

  Thương binh, bệnh binh, người HCSNTB bị suy giảm khả năng lao động do thương tật, bệnh tật từ 81% trở lên (bao gồm cả thương binh B)

  02

  1.600.000

  3

  Người HĐKC bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên

   

   

  4

  Thân nhân liệt sỹ đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng và thân nhân 2 liệt sỹ trở lên

   

   

   

  Cộng

  02

  1.600.000

   

   

  - Mức quà: Bằng tiền mặt trị giá 800.000 đồng/người

  - Thành tiền: 02 người x 800.000 đồng = 1.600.000 đồng.

  - Hình thức thăm, tặng: UBND xã tổ chức thăm tặng.

 2. Người có công tiêu biểu

  - Đối tượng: 01 Người có công với cách mạng tiêu biểu

  - Mức quà: 3.000.000 đồng/người (trong đó: Bằng tiền mặt trị giá 2.500.000 đồng/người và 01 túi quà trị giá 500.000 đồng).

  - Thành tiền: 01 người x 3.000.000 đồng = 3.000.000 đồng.

  - Hình thức thăm, tặng: Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng.

 3. Người có công đang hưởng trợ cấp hàng tháng:

- Mức quà: 300.000 đồng/người quà bằng mặt

- Thành tiền: 124 người x 300.000 đồng = 37.200.000 đồng

- Hình thức trao tặng: UBND xã tổ chức thực hiện.

 

TT

Đối tượng

Số

người

Thành tiền

(đồng)

1

Người HĐCM trước ngày 01/01/1945

0

 

2

Người HĐCM từ ngày 01/01/1945 đến trước TKN

19/8/1945

0

 

3

Bà Mẹ Việt Nam anh hùng

   0

 

4

Thương binh, bệnh binh, người HCSNTB bị suy giảm khả năng lao động do thương tật, bệnh tật từ 81% trở lên (bao gồm cả thương binh B)

  0

0

5

Người HĐKC bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên

 0

0

6

Thương binh, bệnh binh, người HCSNTB bị SGKNLĐ do thương tật, bệnh tật từ 80% trở xuống (bao gồm cả thương binh B), thương binh hưởng chế độ MSLĐ

55

16.500.000

7

Người HĐKC bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 80% trở xuống

3

900.000

8

Đại diện thân nhân chủ yếu của liệt sĩ (bố, mẹ, vợ, chồng, con, người có công nuôi dưỡng liệt sĩ)

8

2.400.000

9

Đại diện gia đình thờ cúng liệt sĩ (anh, em, người được họ tộc ủy nhiệm việc thờ cúng liệt sĩ)

57

17.100.000

10

Người HĐCM hoặc HĐKC bị địch bắt tù đày

1

300.000

 

Tổng cộng:

124

37.200.000

1.3. Quà tặng của huyện:

* Cá nhân:

+ Mẹ VNAH : Không

+ Gia đình người có công do huyện thăm, tặng: 02 gia đình, trong đó 01 gia đình người có công; 01 gia đình đối tượng nạn nhân chất độc da cam;

+ Mức quà: 1.300.000 đồng/gia đình, bao gồm 1.000.000 đồng tiền mặt và 01 túi quà trị giá 300.000 đồng.

+ Hình thức thăm, tặng: Huyện thành lập các Đoàn đi thăm, tặng quà.

D. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 1. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã.

Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa và An sinh xã hội” theo kế hoạch của Ban chỉ đạo xây dựng quỹ đền ơn, đáp nghĩa và an sinh xã hội xã; chỉ đạo Ban công tác mặt trận thôn, các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, tổ chức các hoạt động thiết thực và có hiệu quả. phát huy vai trò giám sát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với Người có công với cách mạng; tiếp nhận ý kiến của quần chúng nhân dân, phát hiện những trường hợp lợi dụng chính sách ưu đãi người có công, phản ánh kịp thời đến các cơ quan có trách nhiệm giải quyết nhằm đảm bảo các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng được thực hiện nghiêm túc, đầy đủ và đúng đối tượng.

2. Ủy ban nhân dân xã

- Tổ chức đoàn tham gia thắp nến tri ân tại nghĩa trang liệt sỹ xã Quỳnh Lưu vào ngày 26/7/2023 theo thời gian quy định của UBND huyện. (Thành phần: đồng chí Bí thư Đảng uỷ, Thường trực HĐND xã; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã, CC LĐTB&XH xã; Bí thư đoàn, Chủ tịch Hội CCB xã)

-  Tổ chức đặt vòng hoa, dâng hương tưởng nhớ các anh hùng Liệt sỹ tại đài tưởng niệm ghi tên các anh hùng liệt sỹ của xã vào lúc 7 giờ 15 phút ngày 27/7/2023. Thành phần đoàn dâng hương gồm các đồng chí trong BTV Đảng uỷ, TT HĐND, Lãnh đạo UBND, MTTQ, cán bộ công chức cơ quan xã, các đồng chí bí thư chi bộ, trưởng thôn trên địa bàn xã và tất cả các đối tượng là thương, bệnh binh, Người nhiễm CĐHH, đại diện thân nhân của liệt sỹ, đại diện thân nhân thờ cúng liệt sỹ và đại diện gia đình có công với cách mạng về dự Lễ kỷ niệm 76 năm ngày TBLS.

- Tổ chức lễ kỷ niệm 76 năm ngày thương binh liệt sĩ tại Nhà văn hóa xã, sau khi kết thúc lễ dâng hương .

- Vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trên địa bàn quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người có công.

3. Văn phòng HĐND&UBND: Chủ trì, phối hợp với Công chức Lao động -Thương binh và Xã hội phát hành giấy mời cho các đại biểu mời dự lễ kỷ niệm 76 năm Ngày TBLS tổ chức tại UBND xã, chuẩn bị các điều kiện để lãnh đạo xã đi dâng hương, viếng nghĩa trang liệt sỹ theo chương trình nội dung Kế hoạch.

4.  Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã, phụ trách việc dọn vệ sinh, chỉnh trang khu nhà Bia tưởng niệm ghi tên các anh hùng Liệt sỹ của xã xong trước ngày 25/7/2023;  

- Tăng cường công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ; Chuẩn bị chương trình văn nghệ tại lễ kỷ niệm 76 năm ngày thương binh liệt sĩ của xã;

5.  Công chức Lao động - Thương binh và Xã hội:

- Tham mưu xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 76 năm ngày thương binh liệt sĩ của xã;

- Phối hợp với các ngành có liên quan cung cấp thông tin phục vụ công tác tuyên truyền về các hoạt động kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh - liệt sĩ trên địa bàn xã;

 • Rà soát, lập danh sách các đối tượng được thăm, tặng quà và các đối tượng dự hội nghị gặp mặt người có công tiêu biểu gửi phòng Lao động - Thương binh và xã hội huyện; tiếp nhận tiền, quà từ huyện và các tổ chức, cá nhân, tổ chức thăm tặng cho các đối tượng đúng, đủ, kịp thời, hoàn thành trước ngày 26/7/2023. Báo cáo kết quả thực hiện về UBND huyện (qua Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội) trước ngày 30/7/2023.

            6. Công chức Tài chính - Kế toán: Tham mưu cho UBND xã đảm bảo kinh phí thực hiện Kế hoạch theo đúng quy định hiện hành;

            7. Công chức Văn hóa và Thông tin xã: Chủ trì, phối hợp với công chức Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức thông tin, tuyên truyền rộng rãi đến nhân dân các chính sách, pháp luật về Người có công và các hoạt động truyền thông chuyên đề gắn các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2023).

8. Các ông, bà Trưởng thôn, các Ban công tác mặt trận: Tổ chức vận động ủng hộ xây dựng quỹ đền ơn, đáp nghĩa và an sinh xã hội. Thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, giúp đỡ các hộ gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, động viên các gia đình chính sách tích cực tham gia lao động, sản xuất phát triển kinh tế - xã hội.

Trên đây là Kế hoạch Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947- 27/7/2023), UBND xã yêu cầu các ngành, đoàn thể, các cơ sở thôn, các cá nhân liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

-Phòng Lao động-TB&XH;

- Thường trực Đảng uỷ;

 

 
- Chủ tịch, PCT UBND xã;

 

- Các ngành của xã;

- Các thôn;

- Đài tuyền thanh xã;

 - Lưu: VT.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Nguyễn Quang Hưng

 

 • Từ khóa :
Tin mới
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
 • Đang online: 1
 • Hôm nay: 1
 • Trong tuần: 1
 • Tất cả: 1
Đăng nhập

Bản quyền thuộc UBND Sơn Hà

Chịu trách nhiệm:

Địa chỉ: Huyện Nho Quan, Ninh Bình

Điện thoại: