image banner
Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Đài truyền thanh xã Sơn Hà
ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ SƠN HÀ     Số:    106  /QĐ-UBND CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    Sơn Hà, ngày 12  tháng  7 năm 2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Đài truyền thanh xã Sơn Hà    

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ SƠN HÀ   Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; Căn cứ Luật Ban hành văn bản Quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản Quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; Căn cứ Luật Tần số Vô tuyến điện ngày 23 tháng 11 năm 2009; Căn cứ Luật Báo chí ngày 05 tháng 4 năm 2016; Căn cứ Luật Tiếp cận thông tin ngày 06 tháng 4 năm 2016; Căn cứ Quyết định số 52/2016/QĐ-TTg ngày 06 tháng 12 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế Hoạt động thông tin cơ sở; Căn cứ Thông tư Liên tịch số 17/2010/TTLT-BTTTT-BNV ngày 27 tháng 7 năm 2010 của liên Bộ Thông tin và Truyền thông - Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh và Truyền hình thuộc Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, Đài Truyền thanh - Truyền hình thuộc Ủy ban Nhân dân cấp huyện; Căn cứ Thông tư số 39/2020/TT-BTTTT ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định về quản lý Đài Truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông; Xét đề nghị của công chức Văn hóa – Xã hội (phụ trách Văn hoá - Thông tin).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Đài truyền thanh xã Sơn Hà.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các công chức: Văn phòng HĐND&UBND, Văn hóa – Xã hội (phụ trách Văn hoá - Thông tin) xã và các cơ quan, đơn vị có liên quan, các thôn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận: - Như Điều 3; - Phòng Văn hóa và Thông tin huyện; - Trung tâm VH, TT và Truyền thanh huyện; - Thường trực Đảng ủy; TT HĐND xã; - Chủ tịch, PCT UBND xã; - Các tổ chức chính trị - xã hội xã; - Cán bộ, công chức thuộc UBND xã; - Trang thông tin điện tử xã; - Lưu: VT. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH           Nguyễn Quang Hưng  
ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ SƠN HÀ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐÀI TRUYỀN THANH XÃ SƠN HÀ (Ban hành kèm theo Quyết định số: 106  /QĐ-UBND ngày  12   tháng  7  năm 2023 của Ủy ban nhân dân xã Sơn Hà) ------            

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

 

         Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

         1. Quy chế này quy định về hoạt động của đài truyền thanh xã Sơn Hà (sau đây gọi tắt là đài truyền thanh).

         2. Quy chế này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân, ban biên tập, lãnh đạo UBND xã Sơn Hà được phân công phụ trách đài truyền thanh tham gia quản lý, vận hành và thực hiện các hoạt động của đài truyền thanh xã Sơn Hà.

         Điều 2. Nguyên tắc hoạt động

         1. Thực hiện đúng các quy định về hoạt động phát thanh, truyền thanh của đài truyền thanh cấp xã quy định tại Điều 4, Điều 6, Điều 7, Điều 8 của Quyết định số 52/2016/QĐ-TTg ngày 06/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

         2. Bảo đảm hoạt động của đài truyền thanh theo đúng quy định tại Quy chế này.

Chương II

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

 

          Điều 3. Thời gian, thời lượng phát sóng

         1. Thời gian, thời lượng phát sóng định kỳ:

         - Sáng: Từ 5 giờ đến 6 giờ 30, các ngày từ thứ 2 đến Chủ nhật

         - Chiều: Từ 17 giờ đến 18 giờ 30, các ngày từ thứ 2 đến Chủ nhật

         2. Thời gian, thời lượng phát sóng trong trường hợp đột xuất:

         Thực hiện theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND xã quyết định thời gian, thời lượng phát sóng trong trường hợp đột xuất như: Kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước; các sự kiện chính trị quan trọng của địa phương: Đại hội Đảng các cấp, bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, các kỳ họp HĐND xã; tình huống khẩn cấp (phòng, chống thiên tai, dịch bệnh,...)

         Điều 4. Âm lượng phát thanh

         Người phụ trách Đài truyền thanh xã Sơn Hà điều chỉnh âm lượng phát thanh đảm bảo đủ nghe và phù hợp với đặc điểm riêng của từng khu vực trên địa bàn xã theo quy định; tuân thủ giới hạn tối đa cho phép về tiếng ồn được quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn (QCVN 26: 2010/BTNMT) của Thông tư số 39/2010/TT-BTNMT ngày 16/12/2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường.

          Điều 5. Nội dung thông tin

         1. Phát các chương trình do Đài truyền thanh xã Sơn Hà tự sản xuất, nội dung thông tin như:

- Cung cấp thông tin về chính sách, pháp luật của Nhà nước, thông tin những sự kiện quốc tế, trong nước liên quan trực tiếp đến người dân ở địa phương, cơ sở.

- Cung cấp thông tin, kiến thức thiết yếu đối với đời sống hằng ngày của người dân địa phương phù hợp với đối tượng, điều kiện kinh tế - xã hội của xã Sơn Hà bao gồm:

+ Thông tin về dự án, chương trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội tại địa phương;

+ Thông tin liên quan đến chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương và kiến thức khoa học, kỹ thuật;

+ Thông tin liên quan đến trật tự, an toàn xã hội, an ninh, quốc phòng của địa phương;

+ Thông tin về sự cố, các tình huống khẩn cấp xảy ra ở địa phương hoặc có ảnh hưởng đến địa phương;

+ Thông tin về gương tập thể, cá nhân điển hình trong các lĩnh vực;

+ Thông tin về các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ phục vụ cho sản xuất và đời sống của người dân địa phương.

- Phục vụ nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành của chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị cơ sở.

         2. Phát các chương trình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin, tuyên truyền thiết yếu của quốc gia và địa phương theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

         3. Đài truyền thanh xã Sơn Hà thực hiện việc tiếp sóng chương trình truyền thanh của Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện Nho Quan; Đài Phát thanh - Truyền hình Ninh Bình và Đài Tiếng nói Việt Nam theo khung giờ quy định.

         4. Một số quy định khác

         Ngoài việc tiếp sóng chương trình truyền thanh của huyện, của tỉnh, Trung ương. Đài truyền thanh xã có trách nhiệm phát thanh tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách Pháp luật của nhà nước khi được UBND xã giao. Thông tin phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền địa phương như: chỉ đạo công tác điều hành sản xuất nông nghiệp, hướng dẫn việc nâng cao kiến thức kỹ thuật, công nghệ, kỹ năng cho người dân về lao động, sản xuất, kinh doanh; thông tin hướng dẫn các hoạt động về an sinh xã hội, cách phòng, chống dịch bệnh; thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; bảo đảm an ninh-quốc phòng, trật tự xã hội… trên địa bàn..  

         Điều 6. Quy trình sản xuất, phê duyệt tin, bài do đài truyền thanh cấp xã tự sản xuất

         1. Thành viên Ban Biên tập (là cán bộ Đài truyền thanh) thực hiện tìm, khai thác, sử dụng các nguồn thông tin quy định tại Điều 5 của Quy chế này.

          2. Thành viên Ban Biên tập (là cán bộ Đài truyền thanh) viết tin, bài trên bản giấy.

          3. Thành viên Ban Biên tập (là cán bộ Đài truyền thanh) thực hiện đọc phát thanh, dựng kỹ thuật âm thanh.

          4. Trình Trưởng ban Biên tập đài truyền thanh (là công chức Văn hoá - Thông tin xã Sơn Hà phụ trách đài truyền thanh) phê duyệt nội dung. Cụ thể như sau:

         Trưởng ban Biên tập đài truyền thanh có trách nhiệm thực hiện việc kiểm tra nội dung, trình lãnh đạo UBND xã ký duyệt đối với các chương trình của Đài truyền thanh trước khi phát sóng trên đài truyền thanh và chịu trách nhiệm trước cấp ủy Đảng, chính quyền xã Sơn Hà và trước pháp luật về nội dung chương trình đó.

         5. Thành viên Ban Biên tập (là cán bộ Đài truyền thanh) thực hiện phát sóng theo khung giờ quy định.

          6. Khung giờ phát sóng cụ thể như sau: Từ 06h00’ đến 06h30’ và từ 18h00’ đến 18h30’ các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hằng tuần.

         7. Thời gian, cách thức lưu trữ thông tin:

- Nội dung các chương trình phát thanh đã phát sóng phải được lưu trữ bằng văn bản có xác nhận của người kiểm duyệt ít nhất trong thời gian 06 (sáu) tháng; file âm thanh của chương trình phát thanh khuyến khích lưu trữ trên máy vi tính trong thời gian 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày phát sóng.

- Đài Truyền thanh cấp xã phải có sổ theo dõi các ấn phẩm do cơ quan, tổ chức chuyển đến. Các thông tin cần theo dõi gồm các nội dung: Ngày, tháng, năm nhận ấn phẩm; tên ấn phẩm; loại hình (đĩa, sách, báo…); số lượng, tên cơ quan, tổ chức gửi và lich phát sóng tuyên truyền các ấn phẩm nhận được, ghi chú.

         Điều 7. Trách nhiệm cụ thể của các cá nhân tham gia quản lý, vận hành Đài truyền thanh xã

         1. Trách nhiệm của Chủ tịch UBND cấp xã đối với việc bảo đảm cơ sở vật chất, nhân sự, kinh phí hoạt động đài truyền thanh cấp xã:

         - Chủ tịch UBND cấp xã có trách nhiệm thành lập Ban Biên tập đài truyền thanh xã, bao gồm: Trưởng ban, nhân viên đài cấp xã và cộng tác viên. Ban Biên tập đài truyền thanh xã là những người hoạt động kiêm nhiệm (trừ nhân viên đài truyền thanh xã) ở xã, được giao nhiệm vụ tổ chức hoạt động của Đài truyền thanh xã. Nhân viên đài truyền thanh xã là người phụ trách Nhà văn hóa - Đài truyền thanh (hoạt động không chuyên trách ở xã).

         - Kinh phí chi cho hoạt động thường xuyên của Đài truyền thanh xã được bố trí trong dự toán chi ngân sách cấp xã theo phân cấp quản lý ngân sách hiện hành và các nguồn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật

         2. Trách nhiệm của cán bộ Đài truyền thanh xã đối với việc quản lý, vận hành Đài truyền thanh xã:

         - Viết, biên tập, dàn dựng nội dung các chương trình, trình lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã phê duyệt trước khi phát. Thực hiện tiếp âm, tiếp sóng của đài cấp trên theo quy định. Ghi sổ nhật ký đài hàng ngày, báo cáo tình hình hoạt động của đài với cơ quan có thẩm quyền.

         - Quản lý tài sản của đài, kiểm tra và đề xuất sửa chữa hệ thống loa, cụm loa, đường dây loa, bảo đảm kỹ thuật vận hành máy móc, thiết bị thuộc hệ thống Đài Truyền thanh xã. Lập biên bản báo cáo Ủy ban nhân dân xã và Trưởng ban biên tập khi máy móc, thiết bị của đài truyền thanh xã gặp sự cố kỹ thuật không thể tự sửa chữa.

         - Theo dõi, kiểm tra hoạt động của hệ thống đài truyền thanh xã.

         - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban biên tập phân công. Được hưởng các chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật.

          3. Trách nhiệm của Trưởng ban Biên tập đài truyền thanh cấp xã:

         - Chỉ đạo, điều hành, quản lý, phụ trách chung hoạt động sản xuất, phát sóng và thời gian tiếp sóng của Đài Truyền thanh xã và chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân xã về toàn bộ hoạt động của Đài Truyền thanh xã.

          - Nắm vững tình hình địa bàn, tham mưu với cấp uỷ, chính quyền địa phương về phát triển hệ thống loa truyền thanh. Tạo mối quan hệ chặt chẽ với đài truyền thanh huyện.

         - Trực tiếp biên tập nội dung và xây dựng bản tin truyền thanh của đài hàng tuần.

4. Trách nhiệm của các thành viên Ban Biên tập Đài truyền thanh xã: 

- Viết và cộng tác các tin, bài với Đài truyền thanh xã và Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện.

         - Tham gia biên tập nội dung chương trình truyền thanh và các thông báo do Đài truyền thanh xã tự sản xuất.

         - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban biên tập phân công.

          Điều 8. Các quy định khác

Những nội dung không được thông tin trên Đài Truyền thanh xã:

1. Các hành vi quy định tại Điều 11 Luật Tiếp cận thông tin năm 2016.

2. Các hành vi quy định tại Điều 9 Luật Báo chí năm 2016 khi phát thanh, truyền thanh các thông tin có tính chất báo chí.

3. Phát thông tin quảng cáo trên hệ thống truyền thanh phục vụ nhiệm vụ chính trị cấp xã.

Điều 9. Cơ sở vật chất

Đài Truyền thanh xã có đầy đủ trang thiết bị phục vụ công tác tiếp sóng, phát thanh; có phòng máy riêng đảm bảo các điều kiện về ánh sáng, cách âm, cách nhiệt đủ tiêu chuẩn tối thiểu để thực hiện ghi âm, phát thanh, truyền thanh tại phòng máy.

Mỗi khu vực có 01 cụm loa để chuyển tải các nội dung của đài truyền thanh xã đến người dân. 

Cơ cấu thành phần thiết bị và yêu cầu kỹ thuật thiết bị của Đài Truyền thanh xã thực hiện theo quy định, quy chuẩn do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành.

Điều 10. Kinh phí hoạt động

1. Kinh phí duy trì hoạt động thường xuyên: Thù lao nhân viên bảo vệ, vận hành; Nhuận bút, thù lao sản xuất chương trình phát thanh; Tiền điện, vật tư kỹ thuật; Duy tu, bảo dưỡng thiết bị; đ) Sữa chữa, khắc phục sự cố kỹ thuật; Bổ sung, nâng cấp các trang thiết bị của trạm. Đài Truyền thanh xã xây dựng kế hoạch hoạt động, dự toán kinh phí hoạt động hàng năm trình UBND xã phê duyệt theo quy định. Nguồn kinh phí: Kinh phí chi thường xuyên hàng năm của Ủy ban nhân dân xã; Các nguồn thu hợp pháp khác trên địa bàn; Khi có sửa chữa lớn hoặc đầu tư mới, nguồn kinh phí vượt khả năng cân đối của xã thì Ủy ban nhân dân xã lập dự toán kinh phí trình Ủy ban nhân dân huyện xem xét, giải quyết.

CHƯƠNG III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

         Điều 11. Khen thưởng, xử lý vi phạm

         1. Tổ chức, cá nhân có thành tích trong xây dựng, quản lý, vận hành hoạt động đài truyền thanh xã Sơn Hà được khen thưởng theo quy định của pháp luật.

         2. Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm Quy chế này, tùy mức độ sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

         Điều 12. Điều khoản thi hành

         Các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động đài truyền thanh xã Sơn Hà chịu trách nhiệm thi hành Quy chế này./.

–––––––––––––––––––

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ SƠN HÀ

 

 


Số:    106  /QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 


Sơn Hà, ngày 12  tháng  7 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Đài truyền thanh xã Sơn Hà

 

 


ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ SƠN HÀ

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản Quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản Quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Tần số Vô tuyến điện ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Luật Báo chí ngày 05 tháng 4 năm 2016;

Căn cứ Luật Tiếp cận thông tin ngày 06 tháng 4 năm 2016;

Căn cứ Quyết định số 52/2016/QĐ-TTg ngày 06 tháng 12 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế Hoạt động thông tin cơ sở;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 17/2010/TTLT-BTTTT-BNV ngày 27 tháng 7 năm 2010 của liên Bộ Thông tin và Truyền thông - Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh và Truyền hình thuộc Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, Đài Truyền thanh - Truyền hình thuộc Ủy ban Nhân dân cấp huyện;

Căn cứ Thông tư số 39/2020/TT-BTTTT ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định về quản lý Đài Truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông;

Xét đề nghị của công chức Văn hóa – Xã hội (phụ trách Văn hoá - Thông tin).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Đài truyền thanh xã Sơn Hà.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các công chức: Văn phòng HĐND&UBND, Văn hóa – Xã hội (phụ trách Văn hoá - Thông tin) xã và các cơ quan, đơn vị có liên quan, các thôn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Phòng Văn hóa và Thông tin huyện;

- Trung tâm VH, TT và Truyền thanh huyện;

- Thường trực Đảng ủy; TT HĐND xã;

- Chủ tịch, PCT UBND xã;

- Các tổ chức chính trị - xã hội xã;

- Cán bộ, công chức thuộc UBND xã;

- Trang thông tin điện tử xã;

- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Nguyễn Quang Hưng

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ SƠN HÀ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

HOẠT ĐỘNG CỦA ĐÀI TRUYỀN THANH XÃ SƠN HÀ

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 106  /QĐ-UBND

ngày  12   tháng  7  năm 2023 của Ủy ban nhân dân xã Sơn Hà)

2. Bảo đảm hoạt động của đài truyền thanh theo đúng quy định tại Quy chế này.

         Thực hiện theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND xã quyết định thời gian, thời lượng phát sóng trong trường hợp đột xuất như: Kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước; các sự kiện chính trị quan trọng của địa phương: Đại hội Đảng các cấp, bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, các kỳ họp HĐND xã; tình huống khẩn cấp (phòng, chống thiên tai, dịch bệnh,...)

Người phụ trách Đài truyền thanh xã Sơn Hà điều chỉnh âm lượng phát thanh đảm bảo đủ nghe và phù hợp với đặc điểm riêng của từng khu vực trên địa bàn xã theo quy định; tuân thủ giới hạn tối đa cho phép về tiếng ồn được quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn (QCVN 26: 2010/BTNMT) của Thông tư số 39/2010/TT-BTNMT ngày 16/12/2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường.

xã Sơn Hà tự sản xuất, nội dung thông tin như:

- Cung cấp thông tin về chính sách, pháp luật của Nhà nước, thông tin những sự kiện quốc tế, trong nước liên quan trực tiếp đến người dân ở địa phương, cơ sở.

- Cung cấp thông tin, kiến thức thiết yếu đối với đời sống hằng ngày của người dân địa phương phù hợp với đối tượng, điều kiện kinh tế - xã hội của xã Sơn Hà bao gồm:

+ Thông tin về dự án, chương trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội tại địa phương;

+ Thông tin liên quan đến chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương và kiến thức khoa học, kỹ thuật;

+ Thông tin liên quan đến trật tự, an toàn xã hội, an ninh, quốc phòng của địa phương;

+ Thông tin về sự cố, các tình huống khẩn cấp xảy ra ở địa phương hoặc có ảnh hưởng đến địa phương;

+ Thông tin về gương tập thể, cá nhân điển hình trong các lĩnh vực;

+ Thông tin về các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ phục vụ cho sản xuất và đời sống của người dân địa phương.

- Phục vụ nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành của chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị cơ sở.

xã Sơn Hà thực hiện việc tiếp sóng chương trình truyền thanh của Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện Nho Quan; Đài Phát thanh - Truyền hình Ninh Bình và Đài Tiếng nói Việt Nam theo khung giờ quy định.

Thông tin phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền địa phương như: chỉ đạo công tác điều hành sản xuất nông nghiệp, hướng dẫn việc nâng cao kiến thức kỹ thuật, công nghệ, kỹ năng cho người dân về lao động, sản xuất, kinh doanh; thông tin hướng dẫn các hoạt động về an sinh xã hội, cách phòng, chống dịch bệnh; thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; bảo đảm an ninh-quốc phòng, trật tự xã hội… trên địa bàn.xã Sơn Hà phụ trách đài truyền thanh) phê duyệt nội dung. Cụ thể như sau:

- Nội dung các chương trình phát thanh đã phát sóng phải được lưu trữ bằng văn bản có xác nhận của người kiểm duyệt ít nhất trong thời gian 06 (sáu) tháng; file âm thanh của chương trình phát thanh khuyến khích lưu trữ trên máy vi tính trong thời gian 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày phát sóng.

- Đài Truyền thanh cấp xã phải có sổ theo dõi các ấn phẩm do cơ quan, tổ chức chuyển đến. Các thông tin cần theo dõi gồm các nội dung: Ngày, tháng, năm nhận ấn phẩm; tên ấn phẩm; loại hình (đĩa, sách, báo…); số lượng, tên cơ quan, tổ chức gửi và lich phát sóng tuyên truyền các ấn phẩm nhận được, ghi chú.

         - Chủ tịch UBND cấp xã có trách nhiệm thành lập Ban Biên tập đài truyền thanh xã, bao gồm: Trưởng ban, nhân viên đài cấp xã và cộng tác viên. Ban Biên tập đài truyền thanh xã là những người hoạt động kiêm nhiệm (trừ nhân viên đài truyền thanh xã) ở xã, được giao nhiệm vụ tổ chức hoạt động của Đài truyền thanh xã. Nhân viên đài truyền thanh xã là người phụ trách Nhà văn hóa - Đài truyền thanh (hoạt động không chuyên trách ở xã).          - Kinh phí chi cho hoạt động thường xuyên của Đài truyền thanh xã được bố trí trong dự toán chi ngân sách cấp xã theo phân cấp quản lý ngân sách hiện hành và các nguồn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật Viết, biên tập, dàn dựng nội dung các chương trình, trình lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã phê duyệt trước khi phát. Thực hiện tiếp âm, tiếp sóng của đài cấp trên theo quy định. Ghi sổ nhật ký đài hàng ngày, báo cáo tình hình hoạt động của đài với cơ quan có thẩm quyền. Quản lý tài sản của đài, kiểm tra và đề xuất sửa chữa hệ thống loa, cụm loa, đường dây loa, bảo đảm kỹ thuật vận hành máy móc, thiết bị thuộc hệ thống Đài Truyền thanh xã. Lập biên bản báo cáo Ủy ban nhân dân xã và Trưởng ban biên tập khi máy móc, thiết bị của đài truyền thanh xã gặp sự cố kỹ thuật không thể tự sửa chữa. Theo dõi, kiểm tra hoạt động của hệ thống đài truyền thanh xã. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban biên tập phân công. Được hưởng các chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật. Chỉ đạo, điều hành, quản lý, phụ trách chung hoạt động sản xuất, phát sóng và thời gian tiếp sóng của Đài Truyền thanh xã và chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân xã về toàn bộ hoạt động của Đài Truyền thanh xã. - Nắm vững tình hình địa bàn, tham mưu với cấp uỷ, chính quyền địa phương về phát triển hệ thống loa truyền thanh. Tạo mối quan hệ chặt chẽ với đài truyền thanh huyện.          - Trực tiếp biên tập nội dung và xây dựng bản tin truyền thanh của đài hàng tuần.

truyền thanh xã và Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện. Tham gia biên tập nội dung chương trình truyền thanh và các thông báo do Đài truyền thanh xã tự sản xuất. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban biên tập phân công.Những nội dung không được thông tin trên Đài Truyền thanh xã:

1. Các hành vi quy định tại Điều 11 Luật Tiếp cận thông tin năm 2016.

2. Các hành vi quy định tại Điều 9 Luật Báo chí năm 2016 khi phát thanh, truyền thanh các thông tin có tính chất báo chí.

3. Phát thông tin quảng cáo trên hệ thống truyền thanh phục vụ nhiệm vụ chính trị cấp xã.

Điều 9. Cơ sở vật chất

Đài Truyền thanh xã có đầy đủ trang thiết bị phục vụ công tác tiếp sóng, phát thanh; có phòng máy riêng đảm bảo các điều kiện về ánh sáng, cách âm, cách nhiệt đủ tiêu chuẩn tối thiểu để thực hiện ghi âm, phát thanh, truyền thanh tại phòng máy.

Mỗi khu vực có 01 cụm loa để chuyển tải các nội dung của đài truyền thanh xã đến người dân. 

Cơ cấu thành phần thiết bị và yêu cầu kỹ thuật thiết bị của Đài Truyền thanh xã thực hiện theo quy định, quy chuẩn do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành.

Điều 10. Kinh phí hoạt động

1. Kinh phí duy trì hoạt động thường xuyên:

 1. Thù lao nhân viên bảo vệ, vận hành;
 2. Nhuận bút, thù lao sản xuất chương trình phát thanh;
 3. Tiền điện, vật tư kỹ thuật;
 4. Duy tu, bảo dưỡng thiết bị;

  đ) Sữa chữa, khắc phục sự cố kỹ thuật;

 5. Bổ sung, nâng cấp các trang thiết bị của trạm.
 1. Đài Truyền thanh xã xây dựng kế hoạch hoạt động, dự toán kinh phí hoạt động hàng năm trình UBND xã phê duyệt theo quy định.
 2. Nguồn kinh phí:
 1. Kinh phí chi thường xuyên hàng năm của Ủy ban nhân dân xã;
 2. Các nguồn thu hợp pháp khác trên địa bàn;
 3. Khi có sửa chữa lớn hoặc đầu tư mới, nguồn kinh phí vượt khả năng cân đối của xã thì Ủy ban nhân dân xã lập dự toán kinh phí trình Ủy ban nhân dân huyện xem xét, giải quyết.

–––––––––––––––––––

 • Từ khóa :

Tin mới
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
 • Đang online: 1
 • Hôm nay: 1
 • Trong tuần: 1
 • Tất cả: 1
Đăng nhập

Bản quyền thuộc UBND Sơn Hà

Chịu trách nhiệm:

Địa chỉ: Huyện Nho Quan, Ninh Bình

Điện thoại: