image banner
KẾ HOẠCH Phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 160 năm Danh xưng Nho Quan(1862-2022), công bố Quyết định huyện đạt chuẩn nông thôn mới và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

Thực hiện Kế hoạch số 150/KH-UBND ngày 07/10/2022 của UBND huyện Nho Quan về việc phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng Lễ kỷ niệm 160 năm Danh xưng Nho Quan (1862-2022), công bố Quyết định huyện đạt chuẩn nông thôn mới và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba, Ủy ban nhân dân xã Sơn Hà xây dựng kế hoạch phát động thi đua trên địa bàn xã, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Phát động các phong trào thi đua tạo khí thế sôi nổi, rộng khắp với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, sáng tạo, hiệu quả, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân trong huyện hưởng ứng tham gia, thi đua lập thành tích thiết thực chào mừng kỷ niệm 160 năm danh xưng Nho Quan; cụ thể hóa các giải pháp nhằm hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và nhiệm vụ chính trị đã được cấp có thẩm quyền giao cho đơn vị trong thời gian thực hiện đợt thi đua.

- Thông qua các phong trào thi đua, góp phần giữ vững truyền thống lịch sử, cách mạng, văn hoá của quê hương và con người Nho Quan, khơi dậy niềm tin tưởng, tự hào trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về sự lãnh đạo của Đảng, thành tựu đổi mới của tỉnh nói chung và của huyện Nho Quan nói riêng, qua đó tiếp tục bảo tồn, phát huy tiềm năng và quảng bá những giá trị lịch sử, truyền thống cách mạng của quê hương Nho Quan đến bạn bè trong nước và quốc tế.

- Nâng cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị và sự đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, khắc phục mọi khó khăn của các cấp, các ngành và của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nhằm phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của xã đã đề ra.

2. Yêu cầu

- Việc triển khai thực hiện đợt thi đua phải trở thành nhiệm vụ trọng tâm của cấp uỷ, chính quyền, các cơ quan, đơn vị, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội và các tầng lớp nhân dân trong huyện nhằm góp phần bảo đảm cho sự phát triển kinh tế - xã hội của xã ổn định và hiệu quả.

- Gắn tổ chức các phong trào thi đua với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, lập thành tích chào mừng kỷ niệm các sự kiện trọng đại của đất nước.

- Kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, những sáng kiến, kinh nghiệm hay, mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong đợt thi đua.

II. THỜI GIAN THỰC HIỆN ĐỢT THI ĐUA

Đợt thi đua được thực hiện từ ngày 01/10/2022 đến ngày 31/12/2022, Thi đua lập thành tích hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện năm 2022, hướng tới kỷ niệm 160 năm danh xưng Nho Quan.

III. NỘI DUNG THI ĐUA

1. Thi đua lập thành tích hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện năm 2022, hướng tới kỷ niệm 160 năm danh xưng Nho Quan

Căn cứ Kế hoạch 5 năm (2021 - 2025) theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Sơn Hà lần thứ XXII, nêu cao tinh thần đoàn kết, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát huy nội lực, tranh thủ thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức thi đua hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 của huyện, trong đó quan tâm đẩy mạnh thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

a) Thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế

- Tập trung tổ chức, thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết của HĐND xã về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu hoàn thành và vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế của huyện đã đề ra năm 2022 trong đó: Tập trung phát triển kinh tế theo hướng tăng giá trị sản xuất gắn với bảo vệ môi trường; thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp gắn với kế hoạch xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021- 2025; chú trọng quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng và xử lý nợ xây dựng cơ bản; tạo điều kiện tốt nhất khuyến khích, thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn; tăng cường công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường. Thực hiện tốt các hoạt động văn hóa xã hội, giảm nghèo, bảo đảm các mục tiêu an sinh, phúc lợi xã hội, vệ sinh an toàn thực phẩm; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tăng cường công tác quốc phòng địa phương. Nâng cao hiệu quả công tác điều hành và cải cách hành chính của chính quyền các cấp; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng chống tham nhũng.

- Tập trung phát triển nông nghiệp bền vững đảm bảo an ninh lương thực, phát triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ và theo hướng hữu cơ, các sản phẩm chủ lực, đặc sản (OCOP) gắn với du lịch. Tiếp tục đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất phù hợp, hiệu quả, đẩy mạnh cơ giới hóa; củng cố, phát triển và nâng cao chất lượng, hiệu quả dịch vụ nông nghiệp. Khuyến khích, thu hút các nhà đầu tư thực hiện các dự án trong lĩnh vực nông nghiệp, nhất là các dự án liên kết theo chuỗi giá trị; phát triển, mở rộng vùng nguyên liệu đáp ứng nhu cầu sản xuất, chế biến của doanh nghiệp.

- Triển khai thực hiện hiệu quả Đề án xây dựng huyện nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025.

b) Thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển văn hóa - xã hội

- Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; phát triển toàn diện văn hóa xã hội, coi trọng văn hóa cơ sở, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động văn hóa; huy động nguồn lực đầu tư cho phát triển văn hóa, đầu tư xây dựng, trùng tu và tôn tạo các di tích lịch sử, văn hóa. Bảo tồn và phát huy giá trị các nghề thủ công truyền thống gắn với văn hóa của địa phương.

- Tập trung phát triển giáo dục và đào tạo, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả, trong đó chú trọng giáo dục mũi nhọn, nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh tham gia các kỳ thi cấp tỉnh, quốc gia. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin theo hướng chuẩn hóa gắn với đẩy mạnh xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục; đẩy mạnh thực hiện cơ chế tự chủ cho các cơ sở giáo dục công lập với lộ trình phù hợp ở từng cấp học.

- Đổi mới hoạt động khoa học và công nghệ, ưu tiên các lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ thông tin hướng tới cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và chương trình chuyển đổi số; ứng dụng và phát triển công nghệ, thúc đẩy các hoạt động sở hữu trí tuệ, hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và khuyến khích đổi mới sáng tạo.

- Tiếp tục được duy trì đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của mạng lưới y tế cơ sở; thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu. Khuyến khích mở rộng các loại hình dịch vụ y tế.

- Thực hiện tốt các chính sách, chương trình, dự án giảm nghèo toàn diện và bền vững, có chính sách giảm nghèo cho hộ nghèo thuộc diện bảo trợ xã hội; tổ chức chi trả đúng, đủ, kịp thời trợ cấp xã hội cho các đối tượng chính sách. Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác người có công gắn với đẩy mạnh phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, phong trào “Uống nước nhớ nguồn”, công tác trợ giúp xã hội, quản lý chăm sóc, nuôi dưỡng, điều trị đối với các đối tượng bảo trợ xã hội.

c) Thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số, hướng tới chính quyền số, kinh tế số, xã hội số

- Thi đua thực hiện tốt Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 20/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, trong đó tập trung xây dựng, hoàn thiện nền tảng chính quyền điện tử nhằm tạo bước đột phá trong cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp; đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số hướng tới chính quyền số, kinh tế số, xã hội số.

- Thi đua thực hiện tốt Kế hoạch cải cách hành chính xã Sơn Hà giai đoạn 2021 - 2030, cụ thể hóa thành các nội dung, chỉ tiêu thi đua cụ thể của từng đơn vị, qua đó xây dựng nền hành chính xã Sơn Hà dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, tinh gọn, hiệu lực hiệu quả, có năng lực kiến tạo phát triển, liêm chính phục vụ nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

- Xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính. Nâng cao chất lượng toàn diện triển khai cải cách hành chính nhà nước các cấp từ xã đến thôn đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới. Thường xuyên đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước dưới nhiều hình thức khác nhau, trên các nội dung quản lý nhà nước.

d) Thi đua nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước

- Xây dựng chính quyền địa phương liêm chính, phục vụ, đổi mới sáng tạo;tiếp tục rà soát tổ chức bộ máy, biên chế gắn với chức năng nhiệm vụ nhằm thực hiện tốt Nghị định của Chính phủ về tinh giản biên chế; thực hiện tốt các yêu cầu về xác định vị trí việc làm, chức danh, tiêu chuẩn công chức; đẩy mạnh quản lý, điều hành bằng quy chế, quy định, các văn bản quy phạm pháp luật. Phát huy vai trò của người dân, doanh nghiệp, các tổ chức xã hội, đoàn thể chính trị - xã hội trong giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng chính quyền vững mạnh.

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh. Tiếp tục đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động, năng lực quản lý, điều hành của chính quyền các cấp; đẩy mạnh cải cách hành chính trên mọi lĩnh vực, tập trung cải cách thủ tục hành chính, quản lý nhà nước bằng pháp luật, gắn với thực hiện tốt cơ chế “Một cửa”, tăng cường công tác kiểm tra nâng cao ý thức trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp, năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong quản lý và thực hiện nhiệm vụ; mỗi cán bộ, công chức phải thực sự là “Công bộc” của nhân dân.

đ) Thi đua nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và giải quyết khiếu nại, tố cáo

- Thi đua thực hiện tốt và có hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân, xử lý kịp thời các trường hợp, tình huống công dân khiếu kiện vượt cấp, không để phát sinh “điểm nóng”; giải quyết kịp thời các vụ việc mới phát sinh, tập trung chỉ đạo dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo còn tồn đọng.

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm những hành vi tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên có thể xảy ra tại cơ quan, đơn vị, củng cố lòng tin của nhân dân; phát huy tinh thần dân chủ của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trong phát hiện và đấu tranh phòng, chống tham nhũng.

e)Thi đua thực hiện tốt công tác quốc phòng - an ninh

- Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua quyết thắng trong lực lượng vũ trang của xã, thi đua xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh.

- Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông và trật tự an toàn xã hội; giữ vững an ninh chính trị nội bộ, an ninh nông thôn, an ninh đô thị, an ninh tôn giáo, an ninh kinh tế, an ninh văn hóa, nhất là an ninh mạng; tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, xây dựng lực lượng công an chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

f) Thi đua bảo vệ môi trường

- Tổ chức triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 14/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác môi trường trên địa bàn tỉnh Ninh Bình; giám sát chất lượng môi trường nước, không khí, đặc biệt là tại các cụm công nghiệp, khu du lịch, các trang trại… kiên quyết xử lý các cá nhân, tổ chức gây ô nhiễm môi trường. Thực hiện có hiệu quả việc trồng cây, trồng rừng, bảo vệ nguồn nước; lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai, biến đổi khí hậu...

- Thường xuyên vận động nhân dân sử dụng nguồn nguyên liệu sạch không gây tác hại về môi trường trong sinh hoạt hàng ngày, bảo tồn nguồn tài nguyên rừng; tiết kiệm điện, nước mọi lúc, mọi nơi; phân loại, thu dọn rác thường xuyên và gom đến đúng nơi quy định; không vứt rác xuống dòng chảy, kênh mương, lòng đường, hè phố; trồng và chăm sóc cây xanh tại gia đình, khu dân cư và tại nơi làm việc. Tổ chức vận động nhân dân xây dựng nội dung bảo vệ môi trường trong hương ước của cộng đồng dân cư; đề cao tiêu chí về bảo vệ môi trường vào trong việc đánh giá thôn, làng và gia đình văn hóa.

g) Thi đua đẩy mạnh chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và hội quần chúng

- Tăng cường vai trò nòng cốt chính trị, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; thực hiện tốt chức năng bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của hội viên, đoàn viên và nhân dân; nâng cao hiệu quả giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

- Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, thể chế hóa và thực hiện tốt chủ trương “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”; phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, đảm bảo quyền làm chủ của nhân dân theo phương châm Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị xã hội làm nòng cốt.

- Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động theo hướng bám sát cơ sở, tập trung vào các hoạt động thiết thực gắn với các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của huyện. Tăng cường mở rộng tổ chức, phát triển thành viên là tổ chức và cá nhân tiêu biểu, đoàn viên, hội viên của các đoàn thể chính trị - xã hội, các hội quần chúng, bảo đảm tính đại diện, tiêu biểu và thiết thực.

h) Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

- Thi đua đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 37/KH-TU ngày 21/9/2021 của Tỉnh ủy Ninh Bình và Kế hoạch số 26/KH-HU ngày 08/10/2021 của Huyện ủy Nho Quan.

- Tiếp tục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về nội dung, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kết hợp chặt chẽ giữa học tập với làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đổi mới công tác tuyên truyền; đổi mới, nâng cao chất lượng, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

- Xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược ngang tầm nhiệm vụ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tập trung đi sâu vào việc đổi mới phong cách, lề lối, tác phong công tác với tinh thần: Trọng dân, gần dân, lắng nghe, đối thoại với nhân dân, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực, tham nhũng; nâng cao tinh thần trách nhiệm “Nói đi đôi với làm”, tránh bệnh thành tích, hình thức.

IV. CÔNG TÁC KHEN THƯỞNG

1. Đối tượng khen thưởng

Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong đợt thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 160 năm Danh xưng Nho Quan (1862-2022), công bố Quyết định huyện đạt chuẩn nông thôn mới và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba.

2. Hình thức khen thưởng

a) Giấy khen

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương xét tặng Giấy khen theo thẩm quyền cho các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong đợt thi đua cao điểm.

b) Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong đợt thi đua cao điểm.

- Số lượng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã: Căn cứ kết quả thực hiện phong trào, Văn phòng UBND xã phối hợp với Công chức Văn hóa và Thông tin, các đơn vị đề xuất số lượng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong đợt thi đua cao điểm, thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã xem xét quyết định.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các ban, ngành, đoàn thể xã

- Xây dựng kế hoạch và triển khai phát động đợt thi đua cao điểm với mục tiêu, tiêu chí thi đua cụ thể, rõ ràng, nội dung thi đua bám sát các nhiệm vụ trọng tâm cấp bách của ngành, cơ quan, đơn vị, đảm bảo phù hợp với nhiệm vụ trọng tâm của xã trước 13/10/2022 và các nhiệm vụ được giao.

- Biểu dương, khen thưởng theo thẩm quyền và bình xét các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong đợt thi đua để trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã khen thưởng và đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng theo quy định.

2. Công chức Văn hóa và Thông tin

Tham mưu giúp UBND xã chỉ đạo Đài Truyền thanh xã tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về Kế hoạch phát động đợt thi đua, các hoạt động chào mừng kỷ kiệm 160 năm Danh xưng Nho Quan (1862-2022), công bố Quyết định huyện đạt chuẩn nông thôn mới và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba; xây dựng các tin, bài, chương trình phát thanh tuyên truyền, quảng bá về huyện Nho Quan, xây dựng chuyên mục, chuyên trang tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua.

Phối hợp với công chức Văn phòng UBND, các lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong công tác tổ chức các hoạt động kỷ niệm và triển khai thực hiện đợt thi đua chào mừng kỷ niệm 160 năm Danh xưng Nho Quan.

3. Công chức Văn phòng HĐND&UBND xã

- Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, đơn vị trong việc xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện đợt thi đua chào mừng kỷ kiệm 160 năm Danh xưng Nho Quan (1862-2022), công bố Quyết định huyện đạt chuẩn nông thôn mới và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan đề xuất số lượng, cơ cấu khen thưởng, thẩm định hồ sơ đề nghị khen thưởng và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã khen thưởng và trình cấp có thẩm quyền khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong công tác tổ chức các hoạt động kỷ niệm và triển khai thực hiện đợt thi đua 160 năm Danh xưng Nho Quan.

- Phối hợp với các đơn vị tổng hợp tình hình, kết quả triển khai thực hiện đợt thi đua của các cơ quan, đơn vị, báo cáo Ủy ban nhân dân xã.

4. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn thể xã

Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, đoàn viên, hội viên tích cực lao động, sản xuất hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm 160 năm Danh xưng Nho Quan, qua đó khơi dậy niệm tự hào và trách nhiệm đối với quê hương, đất nước.

Trên đây là Kế hoạch phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng Lễ kỷ niệm 160 năm Danh xưng Nho Quan (1862-2022), công bố Quyết định huyện đạt chuẩn nông thôn mới và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Ủy ban nhân dân xã Sơn Hà.

  • Từ khóa :
Tin mới
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập

Bản quyền thuộc UBND Sơn Hà

Chịu trách nhiệm:

Địa chỉ: Huyện Nho Quan, Ninh Bình

Điện thoại: