image banner
KẾ HOẠCH Điều tra xã hội học phục vụ đánh giá, chấm điểm chỉ số cải cách hành chính cấp xã năm 2022

KẾ HOẠCH

Điều tra xã hội học phục vụ đánh giá, chấm điểm chỉ số cải cách hành chính cấp xã năm 2022

Hộp văn bản: UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN NHO QUANCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1 5 3 /KH-UBND                    Nho Quan, ngày 1 3 tháng 10 năm 2022

KẾ HOẠCH

Điều tra xã hội học phục vụ đánh giá, chấm điểm
chỉ số cải cách hành chính cấp xã năm 2022

Thực hiện Quyết định số 24/QĐ-UBND ngày 12/01/2022 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc ban hành Bộ tiêu chí và phương pháp đánh giá xác định chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình; Công văn số 1082/SNV- CCHC ngày 04/10/2022 của Sở Nội vụ về việc hướng dẫn điều tra xã hội học phục vụ đánh giá, chấm điểm chỉ số cải cách hành chính cấp xã năm 2022; UBND huyện Nho Quan xây dựng kế hoạch điều tra xã hội học phục vụ đánh giá, chấm điểm chỉ số cải cách hành chính cấp xã năm 2022 như sau:

 1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
 1. Mục đích
 1. Nhằm thu thập, phân tích, tổng hợp thông tin, xác định điểm số điều tra xã hội học của Chỉ số cải cách hành chính cấp xã năm 2022.
 2. Thông qua việc lấy ý kiến điều tra, nắm bắt được yêu cầu, mong muốn của đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã, người dân, tổ chức để có những biện pháp cải thiện kết quả cải cách hành chính của UBND cấp xã, nâng cao sự hài lòng của người dân, tổ chức.
 1. Yêu cầu
 1. Điều tra xã hội học phải đảm bảo đúng đối tượng, khách quan, chất lượng, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương.
 2. Đảm bảo phiếu thu về là phiếu hợp lệ, đầy đủ thông tin theo quy định.
 3. Xác định được điểm số của các tiêu chí điều tra xã hội học.
 1. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRA
 1. Phạm vi

  Đánh giá tác động của cải cách hành chính đối với UBND cấp xã.

 2. Đối tượng

  Đại biểu HĐND cấp xã; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã; người dân, người đại diện tổ chức trực tiếp giao dịch tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã.

 3. Phương pháp điều tra: Điều tra bằng hình thức lấy phiếu khảo sát, cụ thể:

  UBND huyện phối hợp với Bưu điện cấp huyện để tổ chức điều tra xã hội học phục vụ đánh giá, chấm điểm chỉ số cải cách hành chính cấp xã trên nguyên tắc phiếu khảo sát phải được gửi đến địa chỉ nhà riêng hoặc cơ quan của đối tượng điền phiếu (không thông qua UBND cấp xã để đảm bảo tính khách quan, chính xác).

  Riêng đối với điều tra xã hội học đo lường sự hài lòng của người dân (theo mẫu phiếu 03-ND), UBND huyện phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Cựu chiến binh huyện thực hiện theo dõi, giám sát, phúc tra kết quả điều tra để đảm bảo tính chính xác, khách quan.

 1. NỘI DUNG, QUY MÔ ĐIỀU TRA
 1. Nội dung điều tra
 1. Điều tra, lấy ý kiến của đại biểu HĐND cấp xã: Đánh giá tác động của cải cách hành chính đến chất lượng văn bản do UBND cấp xã ban hành, tổ chức bộ máy hành chính, đội ngũ công chức của UBND cấp xã (theo mẫu phiếu số 01-HĐND đính kèm).
 2. Điều tra, lấy ý kiến của đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã: Đánh giá tác động của cải cách hành chính đến chất lượng văn bản do HĐND, UBND cấp xã ban hành, tổ chức bộ máy hành chính, đội ngũ công chức của UBND cấp xã (theo mâu phiếu 02-MTTQ đính kèm).
 3. Điều tra, lấy ý kiến của người dân: Đánh giá tác động của cải cách hành chính đến tình hình giải quyết thủ tục hành chính, đến đội ngũ công chức và đánh giá mức độ hài lòng của người dân, tổ chức về chất lượng cung cấp dịch vụ hành chính công (theo mâu phiếu số 03-ND đính kèm).
 1. Quy mô điều tra
 • Đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã: Lấy ý kiến của 05 đại biểu/01 đơn vị cấp xã. Số lượng: 05 đại biểu x 1 phiếu/đại biểu = 05 phiếu (Mỗi đại biểu đánh giá 01 phiếu).
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã: Lấy ý kiến của 02 người/đơn vị cấp xã gồm: Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã; 01 Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc cấp xã; trường hợp vì lý do khách quan không lấy được ý kiến của Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã thì lấy ý kiến của Ủy viên Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã. Số lượng: 02 người x 1 phiếu/người = 02 phiếu (Mỗi người đánh giá 01 phiếu).
 • Người dân trực tiếp giao dịch tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã: 10 người/đơn vị cấp xã. Số lượng: 10 người x 1 phiếu/người = 10 phiếu (Mỗi người đánh giá 01 phiếu).
 1. Thời gian thực hiện
 • 3.1.Phòng Nội vụ phối hợp với Bưu điện huyện và các cơ quan có liên quan tổ chức điều tra lấy phiếu khảo sát. Thời gian hoàn thành việc lấy phiế u khảo sát trước ngày 15/12/2022.
 • 3.2.Tổng hợp kết quả, phân tích số liệu, xây dựng báo cáo kết quả gửi Sở Nội vụ trước ngày 16/01/2023.
 1. KINH PHÍ THỰC HIỆN

  Kinh phí điều tra lấy từ nguồn ngân sách chi cho công tác cải cách hành chính của UBND cấp huyện theo Thông tư số 26/2019/TT-BTC ngày 10/5/2019 của Bộ tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước.

 2. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 1. Phòng Nội vụ
 • Chủ trì, phối hợp với Bưu điện huyện, UBND các xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện việc khảo sát, điều tra đảm bảo khách quan, chính xác, đúng đối tượng; tổng hợp, phân tích các dữ liệu thống kê (theo mẫu Phụ lục số 01); xây dựng báo cáo kết quả khảo sát để làm căn cứ để xác định chỉ số cải cách hành chính cấp xã năm 2022 (theo mẫu Phụ lục số 02), đồng thời gửi báo cáo về UBND huyện trước ngày 16/01/2023 để theo dõi thực hiện.
 • Chủ trì, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội cựu Chiến binh huyện thực hiện theo dõi, giám sát, phúc tra kết quả điều tra để đảm bảo tính chính xác, khách quan. Thực hiện phúc tra tối thiểu 50% số phiếu của từng đơn vị theo phương thức gọi điện cho đối tượng điều tra để kiểm tra việc tham gia trả lời phiếu của đối tượng đó. Các đối tượng được lấy ý kiến phải tự điền phiếu, không chịu sự tác động, can thiệp của cá nhân, tổ chức nào khác trong quá trình lấy phiếu.
 • Tổ chức in mẫu phiếu điều tra và các tài liệu phục vụ cuộc điều tra.
 • Chuẩn bị kinh phí, các điều kiện cần thiết khác, ký hợp đồng với Bưu điện huyện để tổ chức thu, phát phiếu điều tra và thực hiện chế độ thanh quyết toán theo quy định.
 1. Đề nghị Bưu điện huyện
 1. Tổ chức phát, thu phiếu khảo sát theo Kế hoạch này.
 2. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định.
 1. Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh huyện

  Thông báo nội dung Kế hoạch điều tra xã hội học phục vụ đánh giá, chấm điểm chỉ số cải cách hành chính cấp xã năm 2022 hàng ngày để mọi người dân được biết và thực hiện.

 2. Đề nghị Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt nam

  các các xã, thị trấn: Phối hợp, tạo điều kiện để điều tra viên thực hiện lấy phiếu điều tra, khảo sát đảm bảo về thời gian và hiệu quả.

 3. UBND các xã, thị trấn
 • Tiếp phát sóng thông báo nội dung Kế hoạch điều tra xã hội học phục vụ đánh giá, chấm điểm chỉ số cải cách hành chính cấp xã năm 2022 trên hệ thống Đài Truyền thanh cấp xã.
 • Niêm yết công khai Kế hoạch này tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; phối hợp với Phòng Nội vụ, Bưu điện huyện và các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện việc khảo sát, điều tra đảm bảo khách quan, chính xác, đúng đối tượng.

  Trên đây là Kế hoạch tổ chức điều tra xã hội học phục vụ đánh giá, chấm điểm chỉ số cải cách hành chính cấp xã năm 2022, UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị UBND các xã, thị trấn quan tâm, triển khai thực hiện./.

  Hộp văn bản: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
  KT. CHỦ TỊCH

  Nơi nhận:

 • Thường trực Huyện ủy;
 • Thường trực HĐND huyện;
 • Ủy ban MTTQVN huyện;
 • Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
 • Phòng Nội vụ;
 • Trung tâm VH-TT và Truyền thanh huyện;
 • ĐU, HĐND các xã, thị trấn;
 • Ủy ban MTTQVN các xã, thị trấn;
 • UBND các xã, thị trấn;
 • Bưu điện huyện Nho Quan;
 • Trang thông tin điện tử của huyện;
 • Lưu: VT.. “

fC>'

 • Từ khóa :
Tin mới
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
 • Đang online: 1
 • Hôm nay: 1
 • Trong tuần: 1
 • Tất cả: 1
Đăng nhập

Bản quyền thuộc UBND Sơn Hà

Chịu trách nhiệm:

Địa chỉ: Huyện Nho Quan, Ninh Bình

Điện thoại: