image banner
Bài Tham Luận của đồng chí Bí Thư Đoàn xã Sơn Hà tại buổi tọa đàm về tác phẩm của tống bí thư Nguyễn Phú Trọng

Nhân dịp kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 -19/5/2021) và bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (ngày 23/5/2021)Tổng Bí thư  Nguyễn Phú Trọng đã có bài viết quan trọng: "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam". Với góc nhìn của một người trẻ luôn tin tưởng tuyệt đối vào Đảng và con đường đi lên xã hội chủ nghĩa của nước ta tôi đã nhận ra nhiều điều.

anh tin bai

Đồng chí bí thư Đoàn xã Sơn Hà có những ý kiến thể hiện niệm tin của thế hệ trẻ với Đảng và con đường đi lên XHCN ở nước ta

Trước hết có thể khẳng định với vai trò của người đứng đầu Đảng, với tinh thần cách mạng cao cả, sự lo lắng đối với vận mệnh của đất nước và sự ấm no, hạnh phúc của nhân dân, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh tới nhiều vấn đề quan trọng trong phương pháp xây dựng chủ nghĩa xã hội, việc xây dựng các tiền đề để đi lên chủ nghĩa xã hội, đó là: “Thành công hay thất bại là phụ thuộc trước hết vào sự đúng đắn của đường lối, bản lĩnh chính trị, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng”. Là một đảng viên trẻ, một cán bộ Đoàn cơ sở sau khi đọc hết tác phẩm của tổng bí thư tôi thấy rõ hơn ở tổng bí thư là một cán bộ lãnh đạo vừa sâu sắc về lý luận vừa quyết liệt trong thực tiễn qua sự lãnh đạo, điều hành ở các cương vị khác nhau. Đồng thời, từ thực tiễn hoạt động đã được đồng chí đúc kết để bổ sung, hoàn thiện lý luận - lý luận về đường lối đổi mới và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Càng thấm thía hơn lời khẳng định của V.I.Lênin: “Không có lý luận cách mạng thì không có phong trào cách mạng”. “Chỉ đảng nào được một lý luận tiên phong hướng dẫn thì mới có khả năng làm tròn vai trò chiến sĩ tiền phong”. Đó không chỉ là kim chỉ nan mà cũng là cách chúng ta kiên định với con đường đã chọn là cách để tạo dựng lòng tin trong nhân dân. Đối với những người trẻ như chúng tôi vũng vậy "Khi đã có lý tưởng, có niềm tin, chúng tôi sẽ có khát vọng vươn lên, không ngừng học tập và rèn luyện đạo đức, nhân cách, lối sống như một đòi hỏi tự thân và sẽ có những đóng góp xứng đáng cho sự phát triển của đất nước"

Qua bài viết của Tổng Bí thư với lời lẽ dung dị, dễ hiểu, có sức cảm hóa, lan tỏa đặc biệt trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tổng Bí thư đã đặt ra nhiều câu hỏi lớn và từng bước lý giải từng câu hỏi đó bằng những lập luận sắc bén, bằng trí tuệ và sự kiên định của người chiến sĩ cộng sản. Tổng Bí thư đã khẳng định, xã hội xã hội chủ nghĩa với giá trị cốt lõi, bền vững và tốt đẹp mà nhân loại hướng tới là: Một xã hội mà trong đó sự phát triển là thực sự vì con người; sự phát triển về kinh tế đi đôi với tiến bộ và công bằng xã hội; một xã hội nhân ái, đoàn kết, tương trợ lẫn nhau, hướng tới các giá trị tiến bộ, nhân văn; sự phát triển bền vững, hài hòa với thiên nhiên để bảo đảm môi trường sống trong lành cho các thế hệ hiện tại và tương lai; một hệ thống chính trị mà quyền lực thực sự thuộc về nhân dân, do nhân dân và phục vụ lợi ích của nhân dân.

Đất nước ta, từ khi bước vào chặng đường đổi mới, Đảng ta luôn chú ý đến việc hoàn thiện hệ thống lý luận về đường lối đổi mới, về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Đọc, nghiên cứu và thấm nhuần bài viết của Tổng Bí thư giúp chúng ta nhận thức sâu sắc thêm bản chất, giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội trên các phương diện: Chính trị, kinh tế, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; trên các lĩnh vực: Quốc phòng, an ninh, đối ngoại, văn hóa, xã hội. Với tư duy hết sức rõ ràng, cụ thể, cách trình bày mạch lạc, dễ hiểu làm cho người đọc có thể cảm nhận những vấn đề cụ thể:

Thứ nhất,  bài viết góp phần nâng tầm tư duy lý luận của Đảng, góp phần cho việc tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, cung cấp kịp thời cơ sở khoa học cho việc hoạch định đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Giúp hệ thống lại những vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, phục vụ công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, quán triệt, tuyên truyền nâng cao nhận thức về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Đối với những cán bộ đảng viên trẻ, việc học tập nghin cứu và hiểu rõ con đường đi lên chủ nghĩa xã hội có một ý nghĩa vô cùng quan trọng nhìn lại chặng đường đã qua để hiểu, để sắt son niềm tin với Đảng.

Thứ hai, thể hiện sự kiên định con đường Đảng, nhân dân ta đã chọn. Tổng Bí thư khẳng định quan điểm: “Tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta là phải kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới của Đảng; kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng; bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, bình đẳng, hợp tác, cùng có lợi để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”. Đây chính là nguyên tắc cơ bản, có ý nghĩa sống còn đối với chế độ ta, là nền tảng vững chắc của Đảng Cộng sản Việt Nam, “không cho phép ai được ngả nghiêng, dao động”.

Thứ ba, rõ ràng sự chỉ đạo định hướng hoạt động của cơ quan Nhà nước. Tổng Bí thư chỉ rõ, Quốc hội trong nhiệm kỳ mới: “Cần tiếp tục phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò, vị trí của mình trong việc tạo lập khuôn khổ pháp lý cho các hoạt động của đất nước, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại”; “Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát, hoạt động chất vấn, phát huy dân chủ, tăng tính tranh luận, phân tích sâu, làm rõ những thành tích, ưu điểm, cũng như những tồn tại, khuyết điểm, tìm ra nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và đề xuất các giải pháp xác đáng, khả thi”; “Nâng cao chất lượng quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước theo hướng ngày càng chính xác, thực chất hơn”; “Đẩy mạnh hoạt động đối ngoại, chủ động, tích cực hội nhập, hợp tác quốc tế”.

Thứ tư, quan tâm phát huy vai trò, sức mạnh của hệ thống chính trị. Tổng Bí thư chỉ ra sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đoàn kết nhất trí, quyết tâm cao của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta có ý nghĩa rất quan trọng nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Đồng thời cần một phương thức, cách làm mới, bài  bản, khoa học, với tinh thần như đồng chí Tổng Bí thư nhấn mạnh: “Tiền hô hậu ủng”, “Nhất hô bá ứng”, “Trên dưới đồng lòng”, “Dọc ngang thông suốt". Tổng Bí thư đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên cần “năng động, sáng tạo, đổi mới mạnh mẽ hơn nữa; thiết thực, hiệu quả cao hơn nữa, góp phần tập hợp ngày càng đông đảo các tầng lớp nhân dân trong khối đại đoàn kết dân tộc; tăng cường mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Nhân dân với Đảng và chính quyền, tạo thành sức mạnh to lớn, vô địch để xây dựng Tổ quốc ta ngày càng cường thịnh, Nhân dân ta ngày càng hạnh phúc; Đất nước ta ngày càng phát triển, phồn vinh”.  

Thứ năm, coi trọng văn hóa trong quá trình xây dựng đất nước. Tổng Bí thư khẳng định: “Văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội”. “Đứng trước những thời cơ và thách thức mới, yêu cầu khách quan của sự nghiệp cách mạng nước ta là phải tiếp tục xây dựng, giữ gìn và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”; “văn hoá còn thì dân tộc còn”, văn hóa “thực sự là “nền tảng tinh thần”, “động lực phát triển”, và “soi đường cho quốc dân đi”; phát huy giá trị văn hóa và sức mạnh con người Việt Nam, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, thịnh vượng” nhằm tạo ra sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc để tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, thực hiện thành công mục tiêu đã đề ra.

Thứ sáu, quan tâm công tác đối ngoại của Đảng, Nhà nước và nhân dân, Tổng Bí thư nêu rõ: Chúng ta đã xây dựng nên một trường phái đối ngoại và ngoại giao rất đặc sắc và độc đáo của thời đại Hồ Chí Minh, mang đậm bản sắc dân tộc “cây tre Việt Nam”, “gốc vững, thân chắc, cành uyển chuyển”, thấm đượm tâm hồn, cốt cách và khí phách của dân tộc Việt Nam. Đó là: Mềm mại, khôn khéo, nhưng rất kiên cường, quyết liệt; linh hoạt, sáng tạo nhưng rất bản lĩnh, kiên định, can trường trước mọi thử thách, khó khăn vì độc lập dân tộc, vì tự do, hạnh phúc của nhân dân. Đoàn kết, nhân ái, nhưng kiên quyết, kiên trì bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc. Biết nhu, biết cương; biết thời, biết thế; biết mình, biết người; biết tiến, biết thoái, “tùy cơ ứng biến”, “lạt mềm buộc chặt”.

Kết luận rất có ý nghĩa của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cho các thế hệ lãnh đạo kế thừa ở đây là: “ Chúng ta cần tiếp thu, bổ sung một cách có chọn lọc trên tinh thần phê phán và sáng tạo những thành tựu mới nhất về tư tưởng và khoa học để chủ nghĩa, học thuyết của chúng ta luôn tươi mới, luôn luôn được tiếp thêm sinh lực mới, mang hơi thở của thời đại, không rơi vào xơ cứng, trì trệ, lạc hậu so với cuộc sống.

Khi nghiên cứu bài viết của đồng chí Tổng Bí thư, ta thấy được Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam là một xã hội “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, do Nhân dân làm chủ”… Thực tiễn công cuộc đổi mới của nước ta và từ những thành công và cả những thất bại của các nước xã hội chủ nghĩa trên thế giới

Đảng ta đã khái quát và tìm ra con đường đi riêng, mô hình riêng cho Việt Nam. Tính ưu việt của chủ nghĩa xã hội ở nước ta là một xã hội do dân và vì dân; Đảng ta không có lợi ích nào khác ngoài lợi ích phục vụ Nhân dân. Đảng ta mong muốn Nhân dân vào cuộc với Đảng, dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân thụ hưởng.

Khi dịch COVID-19 xuất hiện, kéo dài, phức tạp, cả hệ thống chính trị vào cuộc quyết liệt, với tinh thần "chống dịch như chống giặc", "mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi gia đình là một pháo đài chống dịch“.

Tuổi trẻ cả nước  luôn có mặt, xông pha trên tuyến đầu chống dịch, không quản ngại khó khăn, gian khổ với tinh thần "vì Nhân dân quên mình", "vì Nhân dân phục vụ", từ tiêm vắc-xin đến chăm sóc bữa ăn, bảo đảm sinh hoạt cho người dân, bệnh nhân,làm tốt công tác thông tin tuyên truyền không ngừng lan tỏa hình ảnh cao đẹp về thế hệ trẻ của nước ta trong lòng Nhân dân, đó chính là tính kế thừa tinh thần việt nam, khí chất việt nam trong thế hệ trẻ như bài viết của tổng bí thư đã đề cập.

Bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” đã thực sự là thông điệp truyền cảm hứng và lan tỏa mạnh mẽ trong mọi tầng lớp Nhân dân, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, khát vọng hòa bình, độc lập, thống nhất, dân chủ và giàu mạnh

Từ Thông điệp ấy của Tổng Bí thư, chắc chắn chúng ta sẽ phát huy tối đa mọi nguồn lực, nhất là nguồn nhân lực, khơi dậy nhận thức, trách nhiệm của các tầng lớp Nhân dân, trong đó có Đoàn viên, thanh niên những chủ nhân tương lai của đất nước tạo nên nội lực mạnh mẽ vượt qua mọi khó khăn, thử thách, nắm bắt, tận dụng tốt mọi thuận lợi, thời cơ, thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ngày càng phồn vinh, hạnh phúc vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Tin mới
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập

Bản quyền thuộc UBND Sơn Hà

Chịu trách nhiệm:

Địa chỉ: Huyện Nho Quan, Ninh Bình

Điện thoại: